برچسب: قیمت پلیمر تبریز

  • مرکز فروش پلیمر تبریز

    مرکز فروش پلیمر تبریز مرکز فروش پلیمر تبریز سنتز PI بکر PI دست نخورده با پلیمریزاسیون حالت جامد سنتز شد فرآیند در هوا با MA و PMDA به عنوان پیش سازها. 1.051 گرم MA و 1.818 گرم PMDA با نسبت مولی مساوی به پودر تبدیل شد و سپس در یک بوته چینی 40 میلی لیتری […]