مرکز فروش پلیمر تهران


مرکز فروش پلیمر تهران

"<yoastmark

 

مرکز فروش پلیمر تهران

ساختار و پیکربندي مولکول هاي ساختار و پیکربندي مولکول هاي تاثیر شایانی بر خواص

قطعات دارد.

فروش مواد پلیمری تهران


ساختار توصیف کننده موقعیت مکانی اتم ها در مولکول است .

عموماً اتم کربن چهار ظرفیتی است، به این معنی که توسط چهار اتم دیگر در یک هندسه

چهار ضلعی متقارن احاطه شده است .چهار اتم دیگر در یک هندسه چهار ضلعی متقارن

احاطه شده است .

در طول فرآیند پلیمریزاسیون هر گروهXمی تواند روي اسکلت ستون فقراتی کربنکربن در

جهات مختلف قرار گیرد.مرتبه اي که آنها مرتب می شوند را می گویند .

فروشگاه پلیمر تهران

با یک گروهی که به صورت تصادفی در یک مکان قرار می گیرد را می گیرند .

 که گروه هاي جانبی همه در یک طرف باشند می گویند .

که گروه هاي جانبی آن بطور منظم تغییر جهت می دهد را می گویند . برخی از ساختارها

داراي پیوند دوگانه  هستند که این پیوند دوگانه اجازه چرخش اتم کربن حول محور اسکلت

ستون فقراتی را نمی دهد .

طبقه بندي مولکول هاي : به دو دسته عمده گرمانرم و گرماسخت طبقه بندي می

شوند .مواد گرمانرم قابل ذوب شدن هستند و مواد گرماسخت به خاطر ایجاد پیوند

عرضی قابل ذوب شدن نیستند .

قیمت پلیمر تهران

گرمانرم داراي دو ساختار هستند :1بی شکل 2نیمه کریستالی

گرمانرم بی شکل : رمانرم هاي بی شکل مانند پلی استایرن دراراي مولکول هایی است

که بطورتصادفی در زمینه پخش شده اند مانند یک ظرف ماکارانی .

فروش پلیمر مایع تهران


به خاطر ساختار تصادفی آنها، اندازه مشخصه بزرگترین منطقه تکراري از

مرتبه پیوند کربنکربن است.این بعد خیلی کوچکتر از طول موج نور مرئی

بی شکل دمایی که ماده نرم می شود را دماي انتقال شیشه اي (Tg)گویند .دمایی

که بعد از آن به صورت سیال در می آید را دماي نرم شدگی(Ts)گویند .


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.